Value qʷ YUPIK (UPSID 319)

Language:
Central Siberian Yupik
Parameter:
References
Krauss 1975